MenuWork4TechSzukaj

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU WORK4TECH

DEFINICJE:
1. FORMULARZ REJESTRACYJNY – formularz wypełniany przez Usługobiorcę przy rejestracji, wymagany przez Usługodawcę w celu świadczenia wybranych usług oraz służący do założenia Konta na Portalu;
2. INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę;
3. KONTO – panel zawierający zbiór zasobów i ustawień utworzonych do zarządzania danymi i usługami oferowanymi Usługobiorcy po dokonaniu rejestracji na Portalu;
4. PORTAL – serwis internetowy należący oraz prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem URL: http:work4tech.com, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi;
5. PRACODAWCA – Usługobiorca będący przedsiębiorcą niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej, który korzysta z zasobów Portalu w celu rekrutacji pracowników;
6. PRACOWNIK – Usługobiorca będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który korzysta z zasobów Portalu w celu znalezienia zatrudnienia;
7. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Portalu;
8. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonywanie usług, które następuje przez wy­syłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidu­alne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo tele­komunikacyjne;
9. USŁUGI – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy lub Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin;
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną poprzez rejestrację na Portalu;
11. USŁUGODAWCA – „CAD/CAM Solution” sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), mieszcząca się przy ul. Ludowej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140396, o kapitale zakładowym: 312.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5271026907, prowadząca Portal pod nazwą Work4Tech; dane kontaktowe Portalu 05-092 Łomianki ul. Ludowa 14, e-mail: info@work4tech.com, tel. +48 22 7321681
12. UŻYTKOWNIK – który korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną bez konieczności rejestracji na Portalu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa:
a) zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
b) prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;
c) zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu;
d) zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronach Portalu w taki sposób, aby Usługobiorcy mogli zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204).
4. Usługobiorca obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
5. Regulamin obok obowiązujących przepisów prawa stanowi główne źródło i podstawę prawną regulujące wzajemne relacje między Usługodawcą i Usługobiorcami.

II. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
2. Usługobiorca wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) dane podane w Formularzu rejestracyjnym są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym;
b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
d) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Rejestracja na Portalu jest bezpłatna. Pracownicy nie muszą się rejestrować, aby korzystać z możliwości przeglądania ogłoszeń drobnych, jednakże dostęp do wybranych usług (tj. aplikacja na wybrane oferty pracy) wymaga dokonania pełnej rejestracji na Portalu.
4. Rejestracja Usługobiorcy na Portalu nie oznacza, że jest on zobowiązany do korzystania z odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę.
5. Usługi na rzecz Pracowników są świadczone przez Usługodawcę bezpłatnie, tak samo jak dodawanie przez Pracodawców ogłoszeń rekrutacyjnych.
6. Usługi pośrednictwa świadczone przez Usługodawcę na rzecz Pracodawców są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem znajdującym się na stronie Portalu.

III. ŚWIADCZENIA W RAMACH KONTA USŁUGOBIORCY

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach Portalu unikalne spersonalizowane Konto.
2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu (własnego adresu poczty elektronicznej) oraz ustalonego hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ujawnienia osobie trzeciej hasła dostępu.
3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeśli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy, bądź osoby trzeciej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu Usługodawcy;
b) wysyłania do Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu oraz świadczonych Usług;
c) umożliwienia Usługobiorcom tworzenia Kont w ramach Portalu Usługodawcy;
d) odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędne, fałszywe lub tymcza­sowe dane w trakcie procesu rejestracji oraz w trakcie korzystania z Usług;
e) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Portalu na inny pod­miot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu, których Usługobiorcy nie będzie przysługiwać roszczenie wobec Usługodawcy.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone oraz udostępnione przez Usługobiorcę i nie jest zobowiązany do ich weryfikacji, ani też weryfikacji samego Usługobiorcy.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług. Usługodawca nie jest odpowiedzialny również za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy naruszającego warunki Regulaminu.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
b) informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na Portalu Usługodawcy lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców;
c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
d) szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);
e) podanie przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta;
f) nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informacje na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uza­sadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnio­nych informacji na ten temat;
b) usunięcia z Portalu treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednic­twem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa;
c) przekazania, pozostających w posiadaniu Usługodawcy, danych Usługobiorców na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
8. Usługodawca zapewnia każdemu Usługobiorcy dostęp do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Konta na Portalu z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane w ramach Konta.
2. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich;
b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów lub usług oraz wszelkich infor­macji o charakterze komercyjnym;
c) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzysty­wania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych na Portalu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
d) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funk­cjonowanie Portalu oraz do korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla in­nych Usługobiorców czy Użytkowników;
e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naru­szający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
3. Usługobiorca – Pracownik w ramach posiadanego Konta otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnionych na Portalu, w szczególności obejmujących prawo do:
a) umieszczania dokumentu CV
b) umieszczania listów motywacyjnych
c) modyfikacji swoich danych,
d) wyszukiwania ogłoszeń o pracę i składania aplikacji oraz odpowiedzi na nie,
e) zachowania na Koncie interesujących Użytkownika ogłoszeń,
f) zamówienia powiadomień o nowych ofertach pracy
4. Usługobiorca – Pracodawca w ramach posiadanego Konta otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnionych na Portalu, w szczególności umożliwiających zamieszczanie na Portalu oraz redagowanie ofert pracy
5. Do pełnej rejestracji na Portalu wymagane jest potwierdzenie jej przez Usługobiorcę za pomocą linku aktywującego przesłanego przez Usługodawcę na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
6. Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta bez podania przyczyny, wysyłając prośbę drogą elektroniczną na adres: info@work4tech.com.

VI. ODPŁATNOŚĆ USŁUG

1. Wybrane usługi dostępne dla Usługobiorcy będącego Pracodawcą są odpłatne zgodnie z aktualnym cennikiem usług zamieszczonym na stronie Portalu.
2. Płatność za zamówione usługi odbywa się za pomocą przelewu na konto bankowe Usługodawcy wskazane na podstronie.
3. W przypadku zamówienia przez Usługobiorcę będącego Pracodawcą usługi pośrednictwa polegającej na udostępnieniu danych kontaktowych Usługobiorcy będącego Pracownikiem, Pracodawca wraz ze złożeniem zamówienia na realizację usługi zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Usługodawcy zgodnie z cennikiem.
4. Usługodawca zobowiązany jest do realizacji odpłatnej Usługi na rzecz Usługobiorcy, wyłącznie w przypadku uprzedniego dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za zamówioną Usługę.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców podawane są dobrowolnie.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych w Regulaminie, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Usługodawca. Baza danych Usługobiorców została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Usługobiorcom przysługuje prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu (treść udostępniona na stronach Portalu), niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Usługobiorcom przysługuje prawo wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
5. Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
g) nazwisko i imiona;
h) adres zamieszkania lub pobytu;
i) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
j) adres poczty elektronicznej;
k) adres komunikatorów internetowych (np. Skype);
l) adres kontaktowy w serwisach społecznościowych (np. Facebook.com, Twitter.com);
m) numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;
n) miejsce pracy;
o) data urodzenia;
p) wykształcenie;
q) zawód;
r) historia zatrudnienia;
s) historia edukacji i odbytych szkoleń.
6. W przypadku Usług polegających na udostępnieniu danych osobowych Usługobiorcy potencjalnym pracodawcom, administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się pracodawca, który jednocześnie staje się odpowiedzialny za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
7. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi u Usługodawcy.
8. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie wykorzystanie.
9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach in­nych niż niezbędne do świadczenia Usług, Usługobiorca ma prawo zgłosić Usługodaw­cy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.

VIII. POSTEPOWANIA REKLAMACYJNE

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług na następujący adres poczty elektronicznej: info@work4tech.com
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego została wysłana reklamacja lub na inny adres, o ile został wskazany w reklamacji.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej);
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez któ­rąkolwiek ze Stron.
2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektronicz­ną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektronicz­ną i usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu;
b) powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;
c) umieszczenia przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
d) wykorzystania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;
e) usunięcia przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej, które było użyte do zało­żenia Konta;
f) otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnie­niu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świad­czenie Usług.
4. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta poprzez wysłanie maila na adres wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2013 r.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach Portalu.
O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację na stronach Portalu.

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Skorzystaj z niżej wymienionych tematów, aby precyzyjnie określić treść Twojej wiadomości:

Twoja uwaga/opinia

Twoja uwaga/opinia

Dziękujemy za Twoją opinię

Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje oczekiwania.

Okno zamknie się za 5 sek.

x